Kwaningwa omalunduluko methindikilo lyaanenentu – Local News

OGONE TLHAGE

OVENDUKA

Omukomeho gwOpolisi yaNamibia, Sebastian Ndeitunga okwa popi kutya etokolo okuhulithapo ethindikilo lyaanenentu taku longithwa oopolisi yamuni, kali shi etokolo lyaningwa sho omalelo gamwe goondoolopa taga lelwa koongundu dhompilameno ihe osha ningwa onga omukalo gwokushunitha pevi elongitho lyiimaliwa.

Okwa popi ngaaka nonando okwa hololwa kutya epangelo ihali futu uuna tali longitha omayakulo ngoka.

Oshiwike sha piti, Ndeitunga okwa gandja elombwelo koondoolopa ngaashikOvenduka, Keetmanshoop, Walvis Bay, Swakopmund, Henties Bay, Otjiwarongo oshowo Katima Mulilo kutya elongitho lyomayakulo gopolisi yomalelo goomuni methindikilo lyaanenentu olya hula okutameka mesiku lyotango lyomwedhi Apilili.

Kakele kondoolopa yaTjiwarongo oshowo Katima Mulilo ndhoka tadhi lelwa kuSwapo, oondoolopa adhihe dhoka odhili kohi yomalelo goongundu dhilwe dhopolotika.

Moonkundathana dhopangodhi a ningwa naye Ndeitunga okwa popi kutya elongitho lyomayakulo gaapolisi yomoondjila yomalelo goondoolopa olya li tali pula oshindji okuza kepangelo.

“Itatu ti inatu ya pumbwa ihe hakehe ethimbo. Uuna twe ya pumbwa otatu ya longitha,” Ndeitunga a popi. Omalelo goondoolopa gamwe oga pula Ndeitunga a popye oshili nokulombwela oshigwana kutya omolwashike omayakulo ngoka ga hulithwapo

Yamwe oya popi kutya etokolo ndyoka olya ningwa omolwa uutile womatilitho gopapolotika.

“Ndjai na popye oshili nokulombwela oshigwana kutya etokolo ndyoka olya ningwa omolwa onkalo yopolotika. Ngiika oye wete sha nika uunkundi kegameno. Iifuta yini ta popi ngele ihaya futu sha?, omunambelewa gumwe ngoka a tindi okutumbulwa kedhina a holola.

Omunambelewa gumwe melelo lyaVenduka okwa popi kutya uule woomvula dha piti epangelo olya kala tali pulwa opo li futile omayakulo ngoka ihe kape na shoka sha ningwa po.

Ndeitunga okwa tindi okupopya ngele etokolo ndyoka olya hwahwamekwa kopolotika nenge hasho, ta popi kutya opolotika inayi tulwa mumwe niilonga yopolisi.

Mayola gwOvenduka, Job Amupanda okwa popi kutya etokolo ewanawa ihe inaku popiwa iifuta molwaashoka omayakulo ngoka inaga futiwa.

Omupopiliko gwiipambele yomupresidende Dr Alfredo Hengari okwa tindi omapopyo kutya etokolo olya hwahwamekwa kopolotika, ta popi kutya olya ningwa onga shimwe shomalalakano gomupresidende okushunitha pevi elongitho lyiimaliwa.

function start_products(){ var cont = $('#my_products_tab'); $.get( "https://www.namibiansun.com/main/get_my_na_products/0/0/0/10/my_products_tab/", function( data ) {

cont.html(data); //cont.fadeIn(); $('.my_na_prod_slider').flickity({ wrapAround:false, cellSelector: ".swipe-item", contain: true, lazyLoad: true, autoPlay: true, setGallerySize: true, initialIndex: 2, pageDots: false }); load_my_na_products(); //$('.image .category,.image .price').append('

'); });

} function submit_poll(id){

var frm = $('#form_poll_'+id), btn = $('#form_poll_btn_'+id);

if (!$("input[name="answers"]:checked").val()) {

frm.attr('rel', 'tooltip').attr('title', 'Please select an answer'); frm.tooltip('show'); }else { frm.tooltip('destroy'); btn.val('Submitting...'); $.ajax({ type: "POST", url: "https://www.namibiansun.com/survey/submit_poll/", data: frm.serialize(), success: function(data) { var res = JSON.parse(data); frm.attr('rel', 'tooltip').attr('title', res.msg); frm.tooltip('show'); btn.val('Thank You').addClass('disable').attr('onclick', 'return false;'); $.each(res.percent, function (key, data) {

var elem = $('#poll_q_'+key), perc = Math.round(data); elem.attr('rel', perc); elem.find('div').animate({ width: perc+'%' }, 500); elem.find('span').html(perc+'%'); });

} });

}

return false;

}

function swipeHeight(){ $('.swipe').each(function(){ var thisFlickity = $(this); var swipeHeight = $(this).find('.swipe-item').height(); thisFlickity.find('.flickity-viewport').height(swipeHeight); }); }

function heightCalculate(){ var windowWidth = $(window).width(); if(windowWidth >= 800) { $('.overflower').each(function(){ var overflowMain = $(this).find('.overflow-main').height(); var overflowAdjust = $(this).find('.tab-overflow'); overflowAdjust.height(overflowMain);

});

}

} function goinit(){

$('[data-toggle="tooltip"]').tooltip(); function menuCalculate(){ var windowWidth = $('body').css('width').replace(/[^-d.]/g, ''); //var windowHeight = $('body').css('height').replace(/[^-d.]/g, ''); var menuWidth = $('#menu').css('width').replace(/[^-d.]/g, ''); var totalWidth = parseInt(windowWidth, 10) - parseInt(menuWidth, 10); var headerHeight = $('#header').css('height').replace(/[^-d.]/g, ''); var mobile = $('#mobile'); //var h2 = (windowHeight - 102);

if (mobile.hasClass('is-open')) { if (windowWidth <= 800) { $('#main,#header').stop().animate({'width':windowWidth,'margin-left':menuWidth},0); }else{ $('#main,#header').stop().animate({'width':totalWidth,'margin-left':menuWidth},0); } $('#main').stop().animate({'padding-top':headerHeight},0); $('#menu').stop().animate({'margin-left':'0px'},0); $('#mobile i').removeClass('fa-angle-double-right').addClass('fa-angle-double-left'); }else{ $('#main,#header').stop().animate({'width':windowWidth,'margin-left':'0px'},0); $('#main').stop().animate({'padding-top':headerHeight},0); $('#menu').stop().animate({'margin-left':-menuWidth},0); $('#mobile i').removeClass('fa-angle-double-left').addClass('fa-angle-double-right'); } } function mediaQuerry(){ var windowWidth = $(window).width(); if (windowWidth <= 801) { // FOR MOBILE $('#mobile').removeClass('is-open'); menuCalculate(); swipeHeight(); //heightCalculate(); }else{ // FOR DESKTOP //console.log(get_local('menu_open', true)); if(get_local('menu_open')){ $('#mobile').removeClass('is-open'); }else{ $('#mobile').addClass('is-open'); } menuCalculate(); swipeHeight(); heightCalculate(); } // grab an element var myElement = document.getElementById("header"); // construct an instance of Headroom, passing the element var headroom = new Headroom(myElement, { "offset": 10, "tolerance": 20, "classes": { "initial": "animated", "pinned": "slideDown", "unpinned": "slideUp" } }); // initialise headroom.init(); } $('#mobile').unbind('click').bind('click', function() { if ($(this).hasClass('is-open')) { $(this).removeClass('is-open'); menuCalculate(); save_local('menu_open', true); }else{ $(this).addClass('is-open'); menuCalculate(); save_local('menu_open', false); } }); $( window ).resize(function() { mediaQuerry(); }); mediaQuerry(); //FANCY BOX $(".linker").fancybox({margin: 20, padding: 5}); $("a.media").fancybox({margin: 20, padding: 0, helpers : { title: { type: 'outside' } }}); //FANCY BOX $(".fancy-images").fancybox({margin: 20, padding: 5}); $(".fancy-media").fancybox({margin: 20, padding: 0, type: 'iframe', iframe: {preload: false}}); $(".fancy-print").fancybox({width:150, height: 150, margin: 20, padding: 0, type: 'iframe', iframe: {preload: false}}); $('.inview').bind('inview', function (event, visible) { var type = $(this).data('type'); var tt = $(this).data('display'); if (visible == true) { if(tt == 0){ }else{ if(type == 'products'){ start_products(); } if(type == 'normal' || type == 'fotos' || type == 'menings' || type =='social'){ var link = $(this).data('link'), targ = $(this).data('target'); load_content(link, targ, type); } //console.log(type); $(this).data('display', 0); } } else { // element has gone out of viewport } }); } function save_local(type, str){ if (typeof(Storage) !== "undefined") { // Code for localStorage/sessionStorage. sessionStorage[type] = str; return true; } else { // Sorry! No Web Storage support.. return false; } } function get_local(type){ if (typeof(Storage) !== "undefined") { // Code for localStorage/sessionStorage. if (sessionStorage[type] === 'true') { return true; }else{ return false; } } else { // Sorry! No Web Storage support.. return false; } } function load_content_ads(){ if($('#post_content').html()){ var str = $('#post_content'); var str1 = str.html().split('
'); var height = str.height(); str.empty(); }else{ var str=""; var str1 = []; var height = 0; }

var gallery = $('#gallery').length;

var go = false, go2 = false,go1 = false; var has_id = 0; var keygo = false, keygo2 = false,keygo1 = false; var has_key_id = 0; var fail = false; var $stop = true; console.log("height: "+height); console.log("Advert Count: "+adverts.length); console.log("Category: "+category);

console.log(keywords); console.log("Gallery length "+gallery); var keywordsA = keywords;

//MATCH KEYWORD for( var xx = 0, len = adverts.length; xx < len; xx++ ) { if(adverts[xx].keywords != null){ var keyA = adverts[xx].keywords.split(","); for( var kk = 0, lenA = keyA.length; kk < lenA; kk++ ){ //console.log('key test: '+keyA[kk]); //if( keywordsA.indexOf(keyA[kk]) != -1) { if ($.inArray(keyA[kk], keywordsA) != -1) { result = adverts[xx]; has_key_id = xx; keygo = true; console.log('yes Keyword match: id: '+result.id+" "+keyA[kk]); }else{ keygo1 = true; //console.log('NO keyword match'); } } } } //MATCH CATEGORY for( var xxx = 0, len = adverts.length; xxx < len; xxx++ ) { if( adverts[xxx].category === category ) { result = adverts[xxx]; has_id = xxx; go = true; console.log('yes category match: id: '+result.id+" "+result.category); }else{ go1 = true; //console.log('NO category match'); } } for (var i=0;i 0){ str.append("

"+str1[i] + "

"); h_top = $('#para_'+i).position().top;

//NO CAT AND KEYWORD MATCH if(has_id == 0 && has_key_id == 0){

//NO MATCH if((h_top > 500 || gallery == 0) && go2 === true){ var result = adverts[0]; str.append(result.body.replace("